เรื่องของสุขภาพและกีฬา

ภัยคุกคามจาก โรคกลุ่มโรค NCDs (Non-Communi- cable diseases) หรือ ชื่อภาษาไทยเรียกว่า “กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับประเทศ ไทย สถิติล่าสุดพบว่ามีถึง 14 ล้านคนที่เป็นโรคในกลุ่มโรค NCDs และที่สำคัญยังถือเป็นสาเหตุหลักการเสียชีวิตของประชากรทั้งประเทศ

โดยจากสถิติปี พ.ศ. 2552 พบว่า มีประชากรเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs มากกว่า 300,000 คน หรือ คิดเป็น 73% ของการเสียชีวิตของประชากรไทยทั้งหมดในปี 2552 คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 200,000 ล้านบาทต่อปี (Online) ดังนั้นการรณรงค์ให้คนไทยตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของความเสี่ยงจากกลุ่มโรค NCDs ได้ถูกยกระดับความสำคัญขึ้นมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดย “กระทรวงสาธารณสุข” ได้กำหนดให้อยู่ในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งการเสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุก โดยมีตัวชี้วัดคือพฤติกรรมการออกกำลังกายของคนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 โดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานหลักเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้กำหนดความสำคัญของยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา เขียนอยู่ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) และมอบหมายให้กรมพลศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบยุทธศาสตร์ทั้งสองข้อนี้โดยมีตัวชี้วัดคือประชากรทุกภาคส่วนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของประชากรทั้งประเทศ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth