แจงอาชีพช่างตัดผม-เสริมสวยยังไม่ปลดล็อกให้ต่างด้าวทำ

อธิบดีกกจ. แจงอาชีพช่างตัดผม-เสริมสวย ยังไม่ปลดล็อกให้ต่างด้าวทำ ระบุยังอยู่ในขั้นรับฟังความเห็น  เมื่อวันที่ 8 พ.ค. นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.)  กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ากระทรวงแรงงานมีแนวคิดที่จะเปิดให้แรงงานต่างด้าวสามารถประกอบอาชีพเป็นช่างตัดผม ช่างเสริมสวยในประเทศไทยได้ ซึ่งเดิมกำหนดไว้ให้เฉพาะคนไทยทำเท่านั้น

ว่า การจัดทำกฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับการกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ (งานห้าม 39 อาชีพ) ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจได้รับผลกระทบ ซึ่งยังไม่ได้มีข้อยุติในการกำหนดงานที่กำหนดห้ามคนต่างด้าวทำหรือจะปลดล็อกอาชีพสงวนแต่อย่างใด ที่ผ่านมาได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำในหลายช่องทาง ทั้งการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานของราชการ และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาวิชาชีพ สมาคมหรือสมาพันธ์ ผู้ประกอบการค้า องค์กรนายจ้างและลูกจ้าง สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 2 ครั้ง 

นายอนุรักษ์ กล่าวต่อว่า การส่งแบบสอบถามความคิดเห็นถึงหน่วยงานราชการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สถาบันการศึกษา สภาวิชาชีพ สมาคมหรือสมาพันธ์ ผู้ประกอบการค้า และองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร และการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกกจ. โดยเริ่มให้แสดงความคิดเห็นไปตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. และปัจจุบันยังคงเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ได้ต่อไป 

“กกจ.ขอย้ำว่าในการประกาศกำหนดให้งานใดเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำนั้น จะคำนึงถึงความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพและวิชาชีพของคนไทย การส่งเสริมภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ไทย และความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งความผูกพันหรือพันธกรณีที่ประเทศไทยมีอยู่ในลักษณะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติประกอบด้วย  โดยขั้นตอนในการยกร่างกฎหมายดังกล่าว จะต้องเสนอให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งมีองค์ประกอบมาจากผู้แทนจากหลายภาคส่วน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอให้รมว.แรงงาน พิจารณาลงนามต่อไป เพื่อไม่ให้กระทบผลประโยชน์สาธารณะของประชาชนชาวไทย” นายอนุรักษ์ กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews